Gandaki Gaupalika-08, Gorkha +977-010-416081/82 info@bghep.gov.np

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Budhigandaki Hydropower Project

Environment, Compensation Distribution, Resettlement & Rehabilitation Unit

RCIDP

Budhigandaki Hydropower Project

Budhigandaki Hydropower Project

Budhigandaki Hydropower Project

Dr. Jagat Kumar Shrestha

Dr. Jagat Kumar Shrestha

Coordinator

Tel.: 010-416084

Email:

Recent Updates
संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको मिति २०७९-९-८ मा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण Albhabetwise संरचनाहरु,बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको मिति २०७९।०८।१२ मा भुक्तानी भएका धनीहरुको विवरण संरचनाहरु,बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पाँचौ चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण, साथै जग्गाको भुक्तानी पाउने व्यक्तिहरुको विवरण विवरण संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको चौथो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको तेस्रो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) संरचनाहरु, बिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको दोस्रो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण (Albhabetwise) घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरु, वोटबिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पहिलो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको वर्णानुक्रम अनुसारको बिवरण (Alphabetwise) घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरु, वोटबिरुवाहरु र फलफूलहरुको मुआब्जाको पहिलो चरणमा भुक्तानी भएका धनीहरुको बिवरण निवेदनको ढाचां मिति २०७७/ ०५/२६ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रवाहेकको मुआब्जा वितरणको विवरण मिति २०७७/ ०५/२६ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको विवरण मिति २०७७/१२/०४ गते धादिङ जिल्ला तर्फ वजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको विवरण

Environment, Compensation Distribution, Resettlement & Rehabilitation Unit

Budhi Gandaki Hydropower Project is a storage type project located in Central/ Western Development region on the Budhi Gandaki River of Nepal.

Ritesh Rawal

Information Officer

Ritesh Rawal

Engineer

Tel.: 9801844433

riteshrawal4@gmail.com

Recent Resources

Budhigandaki Hydropower Project

Budhi Gandaki Hydropower Project is a storage type project located in Central/ Western Development region on the Budhi Gandaki River of Nepal. This project was identified during the Gandaki Basin Study in late 70's. In 1984, a prefeasibility study of the project was prepared. The ongoing Feasibility study of the Project has recommended 1200 MW capacity plant with FSL 540 masl.

Pick up your email from anywhere!